Privacy – Cookie verklaring de-witteolifant.nl / 09-05-2018 laatste up-date

De-witteolifant.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld.
Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van de-witteolifant.nl.
De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 09-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzamelt en verwerkt.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen met een bijgewerkte versie op onze website. Wij raden u aan door middel van deze pagina regelmatig op de hoogte te blijven en ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen.

Om van onze diensten gebruik te kunnen maken dient u alle voorwaarden van dit Privacy beleid te accepteren.

  1. Doel:

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

  1. Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan de-witteolifant.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

  1. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens van uw contactformulier en webshop bestellingen zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw cliëntprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

  1. Verzamelen van informatie over u

4.1. Wanneer u zich registreert via een contactformulier, dan verzamelen wij persoonlijke informatie over u, zoals uw volledige naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

4.2. Uitbetalingen naar u op basis van de transacties die u uitvoert bewaren we uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

4.3. Wanneer u onze Diensten gebruikt verzamelen we informatie met betrekking tot uw transacties, waaronder de tijd, locatie, het transactiebedrag en betaalmethode.

4.4. Wanneer u onze website gebruikt is het mogelijk dat we automatisch informatie verzamelen, inclusief maar zonder beperking, uw IP-adres, besturingssysteem, browser type, id voor uw computer of mobiele apparaat, uw bezoek datum en tijd, en uw bezoek gedrag.

5. Het gebruiken van informatie over u

5.1. Wij gebruiken informatie over u verzameld om onze Diensten goed uit te kunnen voeren en alle relevante informatie inclusief transactiekosten, ontvangstbewijzen, uitbetaling rapporten, beveiligingswaarschuwingen en ondersteuning berichten.

5.2. We kunnen over u verzamelde informatie via cookies en web beacons (zie hoofdstuk 15 voor meer informatie) gebruiken als analyse-tool en om gebruiksgedrag te meten.

5.3. We kunnen over u verzamelde informatie gebruiken om onze rechten te beschermen en voor het onderzoeken van en voorkomen van fraude of andere illegale activiteiten, en voor andere doeleinden bekendmaken u in verband met onze Diensten.

6. Toegang tot uw persoonlijke gegevens

6.1 We kunnen over u verzamelde informatie met alleen de eigenaar binnen onze groep van bedrijven delen.

6.2. We kunnen informatie bekendmaken voor zover nodig aan derden die taken uitvoeren namens ons in om transactie-betalingen voor u, waaronder de preventie van fraude en verificatie service-aanbieders, financiële instellingen, processors, betaalkaart verenigingen en andere entiteiten te verwerken die deel uitmaken van de betaling en de collecties proces.

6.3. We kunnen verzamelde informatie over u onthullen aan derden in verband met eventuele fusie, verkoop van eigen aandelen of activa, financiering, acquisitie, afstoting, of ontbinding van een deel van ons bedrijf.

6.4. We kunnen over u verzamelde informatie openbaren als (i) openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan alle toepasselijke wet-of regelgeving, (ii) naar geldende bepalingen en voorwaarden of het beleid af te dwingen; (iii) we de veiligheid of integriteit van onze diensten moeten beschermen, en (iv) om onze rechten te beschermen.

6.6. In elk geval zullen we altijd zorgen dat uw gegevens uitsluitend verder zullen worden verwerkt in verband met de Diensten en in overeenstemming met dit Privacy beleid en toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. Internationaal overdragen van informatie

We zullen geen informatie over u verzamelen en/of overdragen aan derden die namens ons die zich bevinden in landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Landen buiten de EER bieden niet altijd in dezelfde mate bescherming van de over u verzamelde gegevens in de EER, al zullen we ten alle tijden doorgaan met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacy beleid en de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998.

8. Hosting provider

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van One.com. One.com verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.
One.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.
One.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

9. E-mail:

Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van one.com. One.com zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onze website maakt gebruik van WooCommerce, een Webshop Plugin in WordPress die via one.com het e-mailverkeer afkomstig van onze webshop afhandelt. 

Uw persoonsgegevens worden door one.com beveiligd opgeslagen. One.com maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. One.com behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

10. Betalingsverkeer

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.
Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

11. Verzend en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

12. Boekhouding

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van EasyBrother Software.
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van EasyBrother Software. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. EasyBrother Software is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. EasyBrother Software gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

13. Data Security

13.1. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat de over u verzamelde informatie is beveiligd. We nemen redelijke maatregelen met inbegrip van administratieve, technische en fysieke procedures om uw informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, misbruik, ongeautoriseerd toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Wanneer u wordt aangemeld bij de webwinkel/contactformulier, is alles op internet communicatie beveiligd met Secure Socket Layer (“SSL”) technologie.

13.2. Overdracht van informatie via het internet is niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan ​​voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u geïnitieerde overdracht is op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben ontvangen, zullen wij echter strikte procedures en veiligheidsstructuren gebruiken om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

14. Behoud

Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens van de over u verzamelde informatie bewaren gedurende een periode van ten minste tien (10) jaar na beëindiging van uw laatste aankoop. Zo niet, behouden wij ons het recht om te verwijderen en te vernietigen alle verzamelde over u bij de beëindiging van uw account informatie, tenzij u anders aangeeft. Indien overeengekomen we zullen blijven maken van uw gegevens op te slaan, bijvoorbeeld uw transactie geschiedenis, die u nodig heeft voor boekhoudkundige doeleinden.

15. Google Analytics

15.1 De-witteolifant.nl maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd. Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft de-witteolifant.nl geen invloed op.

15.2 Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

15.3 Google Analytics is een web analyse service van Google. Via deze cookies krijgt de-witteolifant.nl inzage in haar websitebezoek (o.a. bezoekersaantallen, populaire pagina’s etc.) Met de verkregen meetgegevens kan de-witteolifant.nl haar website verbeteren en optimaliseren voor bezoekers. Met Google Analytics kan de-witteolifant.nl niet achterhalen wie en/of welke randapparatuur de website heeft bezocht. Google kan dit, als aanbieder van de dienst, wel.

15.4 Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

16. Recht op inzage en correctie of verwijdering van gegevens

U heeft het recht op inzage, correctie en/of verwijdering van uw gegevens die worden verzameld door cookies van de-witteolifant.nl. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze cookies terugvinden in de instellingen van uw browser.

17. Links naar andere websites

Als u zich toegang verschaft tot links op onze website naar websites van derden die geen eigendom zijn van de-witteolifant.nl, let er dan op dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor privacy beleid van derden. U moet een dergelijk privacy beleid controleren en beoordelen voordat u enige informatie over u aan deze websites.

18. Uw privacy keuzes

18.1. U kunt altijd ons aansturen niet aan een van de procedures van het verzamelen, uitvoeren, opslaan of het delen van de informatie over u, zoals beschreven in dit Privacy beleid, door ons te contacteren op het onderstaande e-mail of kantoor adres Uw verzoek zal worden verwerkt binnen 30 dagen na de datum waarop we deze ontvangen.

18.2. Als u wenst de over u verzamelde informatie te wijzigen, te verwijderen of updaten, kunt u contact met ons opnemen op het onderstaande e-mailadres of kantoor adres.

19. Toepasselijk recht

19.1. Dit Privacy beleid wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met Nederlands recht.

19.2. Dit Privacy beleid (inclusief, indien van toepassing, onze Algemene Voorwaarden) geldt als de volledige overeenkomst tussen u en ons, boven alle eerdere overeenkomsten, voorwaarden, garanties en / of voorstellingen in de ruimste mate toegestaan door de wet.

20. Vragen over ons privacy- en cookiebeleid

Mocht u feedback, vragen of zorgen over ons privacy- en cookiebeleid hebben, aarzelt u dan niet contact op te nemen met praktijk@de-witteolifant.nl.

Bericht: Natuurgeneeskundig Energetisch Therapie,

De Witte Olifant, Brasem 3, 7908 WB, Hoogeveen