Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden De Witte Olifant

Artikel 1 definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Algemene Voorwaarden:        
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
– De Witte Olifant:         
De Witte Olifant, ingeschreven bij de KvK onder nummer 50322206.
– Koop op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en De Witte Olifant, waarbij in het kader van een door de De Witte Olifant georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en De Witte Olifant.
– Honorarium:  
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Opdrachtgever is overeengekomen.
– Opdracht:       
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
– Opdrachtgever:
Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.
– Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen De Witte Olifant en de Opdrachtgever.

Artikel 2 toepasselijkheid
2.1 Op alle bestellingen, offertes en overeenkomsten van De Witte Olifant zijn deze leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing

2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Witte Olifant, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden 1.6 De Witte Olifant en de wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
2.6 Indien De Witte Olifant niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Witte Olifant in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 totstandkoming overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van De Witte Olifant.

Artikel 4 duur overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 beëindiging overeenkomst

5.1 De Witte Olifant en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

5.2 Zowel De Witte Olifant als de Wederpartij kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.

5.3 Indien De Witte Olifant reeds kosten heeft gemaakt teneinde haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen, is de Wederpartij gehouden om deze kosten te vergoeden.

Artikel 6 wijziging overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt De Witte Olifant de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Witte Olifant zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal De Witte Olifant de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

6.4 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal De Witte Olifant daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal De Witte Olifant proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

6.5 De Witte Olifant zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Witte Olifant kunnen worden toegerekend.

6.6 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en De Witte Olifant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 7 uitvoering overeenkomst

7.1 De Witte Olifant heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.

7.2 De Witte Olifant heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

7.3 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Witte Olifant het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

7.3 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Witte Olifant het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

7.4 Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is De Witte Olifant niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

7.5 De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan De Witte Olifant.

7.6 Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft De Witte Olifant het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 verzending en levering
8.1 Verzending van de producten gaan via PostNL. De producten worden onverzekerd verstuurd. De Witte Olifant verplicht zich altijd tot het deugdelijk verpakken van goederen zodat de kans op schade tot een minimum beperkt wordt.

8.2 Uw bestelling wordt binnen 7 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. Indien een besteld artikel (tijdelijk) niet op voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Uiteraard wordt u hiervan direct op de hoogte gebracht. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De maximale levertijd bedraagt 15 dagen. Indien de levertijd niet haalbaar is, wordt u hier tijdig van op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid om de aankoop te annuleren. Reeds betaalde bedragen worden bij aankoopannulering binnen 30 dagen aan u terugbetaald.

8.3 De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van De Witte Olifant.

8.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht

8.5 De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.
8.6 Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. Opslag via of door PostNL kan niet door De Witte Olifant aan de Wederpartij kenbaar worden gemaakt.

Artikel 9 leveringstermijnen

9.1 De levering zal plaatsvinden binnen een door De Witte Olifant opgegeven termijn.

9.2 Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

9.3 Indien De Witte Olifant gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan De Witte Olifant heeft verstrekt.

9.4 Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij De Witte Olifant schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij De Witte Olifant alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

9.5 Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat De Witte Olifant zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat De Witte Olifant binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

9.6 De Witte Olifant kan niet aansprakelijk worden gehouden voor misplaatsing, vermissing dan wel beschadiging aan de te leveren zaak tijdens de bezorging van de zaak, behoudens de situatie waarin sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van De Witte Olifant.

Artikel 10 prijzen en betalingen

10.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Verzendkosten komen ter rekening van de klant. Deze worden vooraf bekend gemaakt en door u geaccordeerd. De verzendkosten worden nooit terugbetaald bij een retournering. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening nummer: NL25 INGB 00065453 24 ten name van De Witte Olifant te Hoogeveen, onder vermelding  van uw naam en ordernummer. Zodra de betaling ontvangen is, wordt het pakje verzonden. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging op onze rekening bij geschreven te zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de bestelling geannuleerd.

10.2 De prijzen zijn exclusief verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

10.3 Van alle bijkomende kosten zal De Witte Olifant tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

10.4 De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

10.5 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
10.6 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
10.7 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van De Witte Olifant en de verplichtingen van de Wederpartij jegens De Witte Olifant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 incassokosten

11.1 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten verschuldigd.

11.2 Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Witte Olifant van de Wederpartij recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

11.3 De Witte Olifant heeft pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat De Witte Olifant de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

11.4 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 12 prijswijziging

12.1 Indien De Witte Olifant met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is De Witte Olifant gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

12.2 Indien De Witte Olifant het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

12.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–        de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Witte Olifant rustende verplichting ingevolge de wet;

–        De Witte Olifant alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

–         bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

12.4 De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 13 koop op afstand

13.1 Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te geschieden.
13.2 Ingeval van Koop op afstand heeft De Witte Olifant het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

13.3 Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van De Witte Olifant geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

13.4 In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien De Witte Olifant het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

13.5 Indien De Witte Olifant niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door De Witte Olifant geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien De Witte Olifant in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

13.6 De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door middel van het versturen van een herroepingsverzoek via e-mail naar praktijk@de-witteolifant.nl

13.7 Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

13.8 Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de WederpartijDe Witte Olifant heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

13.9 Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort De Witte Olifant uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug. Het voorgaande geldt alleen indien de zaken in goede en originele staat in de macht van De Witte Olifant worden teruggebracht.

13.10 Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt De Witte Olifant de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort De Witte Olifant uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien De Witte Olifant en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van De Witte Olifant. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

13.11 Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

–        producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Witte Olifant geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

–        verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

–        hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

–        producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

–        producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

–        producten die snel kunnen bederven of verouderen;

–        producten van persoonlijke aard;

–        producten op maat gemaakt.

Artikel 14 aanbiedingen/overeenkomsten

14.1 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

14.2 Een aankoop komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Witte Olifant. Deze laatste is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Witte Olifant dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.

14.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van De Witte Olifant zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

14.4 De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

14.5 De Witte Olifant kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

14.6 Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is De Witte Olifant daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Witte Olifant anders aangeeft.

14.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Witte Olifant niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

14.8 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 15 eigendomsvoorbehoud

15.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Witte Olifant verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

15.2 Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

15.3 Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Artikel 16 opschorting

16.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft De Witte Olifant het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

16.2 Voorts is De Witte Olifant bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

–        na het sluiten van de Overeenkomst De Witte Olifant omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–        de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–        zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Witte Olifant kan worden gevergd.

16.3 De Witte Olifant behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 ontbinding

17.1 Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is De Witte Olifant bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

17.2 Voorts is De Witte Olifant bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–        na het sluiten van de Overeenkomst De Witte Olifant omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–        de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–        door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van De Witte Olifant kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

–        zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Witte Olifant kan worden gevergd;

–        de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

–        de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

–        de Wederpartij komt te overlijden.

17.3 Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

17.4 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Witte Olifant op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

17.5 Indien De Witte Olifant de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is De Witte Olifant niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

17.6 Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door De Witte Olifant geleden schade.

Artikel 18 intellectuele en Industriële eigendomsrechten.

18.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Witte Olifant geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

18.2 De Witte Olifant behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
18.3 De Witte Olifant behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
18.4 De Witte Olifant garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 19 reclame en onderzoek

19.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Witte Olifant daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per email beargumenteerd kennis te geven.

19.2 Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

19.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Witte Olifant de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

19.4 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het product of schadevergoeding komt te vervallen indien u de gebreken niet binnen de gestelde termijn meldt, tenzij uit de aard van het product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

19.5 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien De Witte Olifant binnen de gestelde termijn op de hoogte wordt gesteld van de gebrekkige zaak.

19.6 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft u verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 20 aansprakelijkheid

20.1 De Witte Olifant is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De Witte Olifant. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

–        materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

–        redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

–        redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

–        redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

20.2 De Witte Olifant is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

20.3 De Witte Olifant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Witte Olifant is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Witte Olifant kenbaar behoorde te zijn.
20.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Witte Olifant of zijn leidinggevende ondergeschikten.
20.5 Indien De Witte Olifant aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Witte Olifant beperkt tot het bedrag  tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door De Witte Olifant aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De Witte Olifant overeenkomstig de verzekering draagt.
20.6 De Witte Olifant is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door De Witte Olifant ingeschakelde derden.
20.7 De wederpartij dient de schade waarvoor De Witte Olifant aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan De Witte Olifant te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
20.8 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De Witte Olifant vervalt binnen één jaar nadat de wederpartij bekend is geraakt met het schade brengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 21 vrijwaring

21.1 De wederpartij vrijwaart De Witte Olifant voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

21.2 Indien De Witte Olifant door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden De Witte Olifant zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Witte Olifant en derden komen verder voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 22 verjaringstermijn

22.1 Voor alle vorderingen jegens De Witte Olifant en de door De Witte Olifant (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.
22.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij De Witte Olifant ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 23 privacy en cookies

23.1 De gegevens en informatie die de Wederpartij aan De Witte Olifant verstrekt, zal De Witte Olifant zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
23.2 De Witte Olifant handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De Witte Olifant zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
23.3 De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
23.4 Bij het bezoeken van de website kan De Witte Olifant informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
23.5 De informatie die De Witte Olifant verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
23.6 De Witte Olifant mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
23.7 Het is De Witte Olifant niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
23.8 De Witte Olifant mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
23.9 De Witte Olifant zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
23.10 De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
23.11 De Wederpartij gaat akkoord dat De Witte Olifant de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Artikel 24 bestellingen/communicatie

24.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Witte Olifant, dan wel tussen De Witte Olifant en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Witte Olifant, is De Witte Olifant niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Witte Olifant.

Artikel 25  Overmacht

25.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Witte Olifant in geval van overmacht het recht om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Witte Olifant gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

25.2 Een tekortkoming kan niet aan De Witte Olifant of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

25.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Witte Olifant geen invloed kan uitoefenen en waardoor De Witte Olifant niet in staat is de verplichtingen na te komen.

25.4 Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door De Witte Olifant in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

25.5 De Witte Olifant heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Witte Olifant zijn verbintenis had moeten nakomen.

25.6 In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

25.7 Zowel De Witte Olifant als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

25.8 Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt De Witte Olifant zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
25.9 Indien De Witte Olifant ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Witte Olifant gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 26 diversen

26.1 Indien u aan De Witte Olifant digitaal of schriftelijk opgave doet van een adres, is De Witte Olifant gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan De Witte Olifant digitaal of schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

26.2 De Witte Olifant is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 27 toepasselijk recht en bevoegde rechter

27.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

27.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 28 retourneren

28.1 De koper heeft het recht om de ontvangen goederen, zonder opgaaf van reden binnen 8 werkdagen na ontvangst aan De Witte Olifant te retourneren, onder de volgende voorwaarden:

  • de producten moeten ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd te zijn
  • u meldt de retourzending vooraf aan per e-mail, u ontvangt een nummer voor de retourzending
  • u vermeldt of u een vervangend product wilt of uw aankoopbedrag samen met uw retournummer
  • u stuurt de producten retour in de originele verpakking en met de originele rekening. De retourzending moet goed verpakt zijn en voldoende gefrankeerd. De verzendkosten van uw bestelling worden niet vergoed.

Artikel 29 wijziging algemene voorwaarden

29.1 De Witte Olifant heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

29.2 Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

29.3 De Witte Olifant zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.