Natuurgeneeskundig Energetische Therapie
Get Adobe Flash player

Algemene leveringsvoorwaarden De Witte Olifant

Artikel 1.Toepasselijkheid

1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van De Witte Olifant zijn deze leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing 1.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Witte Olifant, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. 1.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1.5 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden 1.6 De Witte Olifant en de wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 2.Verzending en levering

2.1 Verzending van de producten gaan via TNT. De producten worden onverzekerd verstuurd. De Witte Olifant verplicht zich altijd tot het deugdelijk verpakken van goederen zodat de kans op schade tot een minimum beperkt wordt. 2.2 Uw bestelling wordt binnen 7 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. Indien een besteld artikel (tijdelijk) niet op voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Uiteraard wordt u hiervan direct op de hoogte gebracht. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De maximale levertijd bedraagt 15 dagen. Indien de levertijd niet haalbaar is, wordt u hier tijdig van op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid om de aankoop te annuleren. Reeds betaalde bedragen worden bij aankoopannulering binnen 30 dagen aan u terugbetaald. 2.3 U draagt het risico van de producten zelf vanaf het moment dat de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Verzendkosten komen ter rekening van de klant. Deze worden vooraf bekend gemaakt en door u geaccordeerd. De verzendkosten worden nooit terugbetaald bij een retournering. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening nummer: NL25 INGB 00065453 24 ten name van De Witte Olifant te Hoogeveen, onder vermelding van uw naam en ordernummer. Zodra de betaling ontvangen is, wordt het pakje verzonden. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging op onze rekening bij geschreven te zijn. Is dit niet het geval, dan wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 4. Aanbiedingen/overeenkomsten

4.1 Een aankoop komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Witte Olifant. Deze laatste is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Witte Olifant dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Witte Olifant verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Witte Olifant geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2 De Witte Olifant garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Witte Olifant daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per email beargumenteerd kennis te geven. 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Witte Olifant de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 7.3 Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het product of schadevergoeding komt te vervallen indien u de gebreken niet binnen de gestelde termijn meldt, tenzij uit de aard van het product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. 7.4 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien De Witte Olifant binnen de gestelde termijn op de hoogte wordt gesteld van de gebrekkige zaak. 7.5 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft u verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 De Witte Olifant is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De Witte Olifant. 8.2 De Witte Olifant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Witte Olifant is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Witte Olifant kenbaar behoorde te zijn. 8.3 Indien De Witte Olifant aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Witte Olifant beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door De Witte Olifant aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De Witte Olifant overeenkomstig de verzekering draagt. 8.4 De Witte Olifant is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door De Witte Olifant ingeschakelde derden. 8.5 De wederpartij dient de schade waarvoor De Witte Olifant aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan De Witte Olifant te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade. 8.6 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De Witte Olifant vervalt binnen één jaar nadat de wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 9. Vrijwaring

9.1 De wederpartij vrijwaart De Witte Olifant voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is. 9.2 Indien De Witte Olifant door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden De Witte Olifant zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Witte Olifant en derden komen verder voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 10. Verjaring

10.1 Voor alle vorderingen jegens De Witte Olifant en de door De Witte Olifant (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. 10.2 Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij De Witte Olifant ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Artikel 11. Bestellingen/communicatie

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Witte Olifant, dan wel tussen De Witte Olifant en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Witte Olifant, is De Witte Olifant niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Witte Olifant.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Witte Olifant in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Witte Olifant gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 12.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Witte Olifant kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 13. Diversen

13.1 Indien u aan De Witte Olifant digitaal of schriftelijk opgave doet van een adres, is De Witte Olifant gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan De Witte Olifant digitaal of schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 13.2 De Witte Olifant is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 15. Retourneren

15.1 De koper heeft het recht om de ontvangen goederen, zonder opgaaf van reden binnen 8 werkdagen na ontvangst aan De Witte Olifant te retourneren, onder de volgende voorwaarden:
  • de producten moeten ongebruikt, ongedragen en onbeschadigd te zijn
  • u meldt de retourzending vooraf aan per e-mail, u ontvangt een nummer voor de retourzending
  • u vermeldt of u een vervangend product wilt of uw aankoopbedrag samen met uw retournummer
  • u stuurt de producten retour in de originele verpakking en met de originele rekening. De retourzending moet goed verpakt zijn en voldoende gefrankeerd. De verzendkosten van uw bestelling worden niet vergoed.